top of page

De belastingdeurwaarder

De belastingdeurwaarder is een ambtenaar werkzaam bij de Belastingdienst en is belast met de inning van onbetaalde belastingschulden, zoals loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook internationale belastingen worden op verzoek van aangesloten Europese samenwerkende landen geïnd.

De belastingdeurwaarder komt in actie als een dwangbevel niet wordt betaald. Zo’n dwangbevel wordt pas verstuurd als er geen reactie is gekomen op een herinnering en een aanmaning. De komst van belastingdeurwaarder betekent een hernieuwd bevel tot betaling, wat in de meeste gevallen leidt tot beslag leggen.

Werkzaamheden

De belastingdeurwaarder is bevoegd tot het uitbrengen van alle exploten en het treffen van alle invorderingsmaatregelen die rechtstreeks verband houden met de invorderingstaak en de hieruit voortvloeiende bevoegdheden van de ontvanger. De belastingdeurwaarder is ook bevoegd tot die werkzaamheden die voortvloeien uit de invordering langs de civielrechtelijke weg, waartoe de ontvanger op grond van artikel 4:124 Awb gerechtigd is. Daarnaast is de belastingdeurwaarder gerechtigd tot werkzaamheden die verricht moeten worden wanneer de ontvanger zelfstandig eisend en verwerend in rechte optreedt.

Na betekening van het dwangbevel door de belastingdeurwaarder kan het executietraject ingezet worden. Daarbij maakt de belastingdeurwaarder gebruik van de executiemaatregelen die worden verleend in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast zijn op het werk van de belastingdeurwaarder ook de invorderingswet, de leidraad invordering en de instructie invordering en belastingdeurwaarders van toepassing.

ANPR actie Belastingdienst en Politie

De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op inboedel, onroerend goed, auto's, schepen, vliegtuigen, aandelen, salaris of uitkering.

Relatie andere deurwaarders

Naast de belastingdeurwaarder kennen we in Nederland ook de gemeentedeurwaarder en de gerechtsdeurwaarder.

De gemeentedeurwaarder wordt ingezet om vorderingen van de gemeente te innen, zoals gemeentelijke belasting. De laatste ontwikkeling laat zien dat er meer intergemeentelijke samenwerking ontstaat waarbij de inning ook gezamenlijk wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld in Limburg: BsGW (Belastingsamenwerking Gemeente en Waterschappen).

De gerechtsdeurwaarder wordt voornamelijk ingezet door privaatrechtelijke schuldeisers, maar ook voor het innen van boetes van het CJIB of de zorgpremie. Ook zien we steeds meer dat de gerechtsdeurwaarder de inning van gemeentelijke vorderingen overneemt.

Opleiding deurwaarder

Om belastingdeurwaarder te worden is minimaal een MBO-4 diploma vereist en competenties zoals empathisch vermogen, assertiviteit, doorzettingsvermogen en kennis op economisch- en sociaal vlak. Tevens dient een deurwaarder zeer zorgvuldig te zijn gezien de juridische impact.

 

Voor de belastingdeurwaarder is er binnen de Belastingdienst een intern opleidingsprogramma.

​​​De opleiding voor gerechtsdeurwaarder is een hbo-rechten studie. Deze wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht. Na de opleiding van vier jaar, waarvan één jaar stage, dient de gerechtsdeurwaarder zijn kennis bij te houden.

De gerechtsdeurwaarder is verplicht permanente educatie te volgen en iedere twee jaar ten minste 30 studiepunten te behalen.

bottom of page