top of page

De Wnra, van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ambtenaren werkzaam bij de Belastingdienst hebben geen aanstelling meer, maar een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het privaatrecht. Dit betekent dat er geen bestuursrechtelijke procedure meer is om in bezwaar of beroep te gaan bij de werkgever. Ben je het niet eens met een beoordeling of afwijzing van bijvoorbeeld een aanvraag voor financiering van een opleiding, dan zul je een procedure bij de rechter moeten starten.

Zowel de vakbonden als de werkgevers vinden het volledig ontbreken van een procedure tot heroverweging geen goede zaak. Daarom zijn er in de cao Rijk een tweetal instanties in het leven geroepen om een verschil van mening intern aan de orde te kunnen stellen: het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (Raba) en een geschillencommissie. Eventuele cao-vragen kunnen worden voorgelegd aan de interpretatiecommissie van de cao. De huidige cao Rijk en de regelingen Raba en geschillencommissie gelden tot 1 juli 2020.

Het Raba

Het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (Raba) is een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening voor alle rijksambtenaren. Hier kun je terecht voor:

 • informatie over hoe om te gaan met een verschil van mening;

 • het bepalen van de aard van je verschil van mening en advies over mogelijke vervolgstappen;

 • bemiddeling bij het oplossen van je geschil.

voorzittershamer rechtbank

Geschillencommisie

De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een gelijk aantal leden namens vakbonden en werkgevers.

Je kunt bij de geschillencommissie terecht als je met je werkgever een verschil van mening hebt over:

 • de beoordeling van je functioneren;

 • begeleiding naar ander werk bij het VWNW-beleid;

 • de jou toegekende salarisschaal;

 • een straf die de werkgever je wil opleggen;

 • mogelijke benadeling vanwege het melden van een vermoeden van een misstand.

Let op: Als je besluit om het geschil eerst intern aan te kaarten, let dan wel op eventuele verjaringstermijnen. Want deze worden niet opgeschort als je het probleem eerst binnen de organisatie probeert op te lossen. De VVDI en haar advocaat kunnen je hierin adviseren.

Word lid van de VVDI!

Door de komst van de Wnra, de verandering van de cao-regelgeving en het wegvallen van bestuursrechtelijke procedures zijn solidariteit en het lidmaatschap van een vakbond extra belangrijk geworden.

 

 • Bij geschillen met de werkgever kunnen leden van de VVDI gebruikmaken van de juridische bijstand van de vereniging, waarvoor een contract is gesloten met Advocatenkantoor Dijkgraaf  [link naar interview Dijkgraaf].

 • De VVDI heeft een stevige positie bij cao-onderhandelingen, omdat de vereniging zich heeft aangesloten bij de vakcentrale CMHF. Hierdoor beslist de VVDI mee over de cao. Hoe meer leden de VVDI heeft, hoe meer we in de melk te brokkelen hebben bij het cao-overleg. Lees meer over de CMHF

 • De VVDI heeft als vakbond een zetel in de ondernemingsraad. We praten mee over reorganisaties, arbeidsomstandigheden, loon, werktijden enz. Hierdoor kan de VVDI optimaal voor haar leden opkomen.

Heb je vragen of bevind je je in een situatie waarbij je juridische bijstand nodig denkt te hebben? Neem dan contact met ons op

ambtenaar bij overheid
bottom of page